ASF w Polsce

Informujemy , że na stronie Zarządu Okręgowego www.pzlowkoszalin.pl regularnie będą pojawiały się informacje dotyczące rozwoju ASF na terenie kraju. W związku z licznymi sygnałami dotyczącymi sposobu postępowania na wypadek znalezienia martwego dzika przesyłamy poniżej wyjaśnienia GIW. W roku 2015, Główny Lekarz Weterynarii, po konsultacjach z Podlaskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii, Polskim Związkiem Łowieckim, Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych oraz Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach opracował Wytyczne dotyczące stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwych w czasie polowań, transportu tusz odstrzelonych dzików oraz w czasie pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF, w obszarze objętym ograniczeniami obszarze zagrożenia. Wytyczne w przedmiotowym zakresie zostały przekazane ww. instytucjom oraz członkom Grupy Ekspertów ds. ASF. Ponadto, w roku 2016 Główny Lekarz Weterynarii, w związku z prowadzonymi akacjami poszukiwania padłych dzików, opracował Wytyczne dla sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Postępowanie w przypadku znalezienia padłego dzika, w którym również zostały opisane zasady bioasekuracji. W roku 2017 Główny Lekarz Weterynarii opracował także ulotkę dotyczącą postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika, a także Procedurę przeszukiwania obszarów i zbierania zwłok dzików lub ich szczątków dla jednostek terenowych IW. Jednocześnie informuję, że na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii znajdują się materiały informacyjne, skierowane do m.in. myśliwych i leśników, dotyczące tematyki ASF, w tym także zasad bioasekuracji.
Link do materiałów:
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/informacje-dla-lekarzy-weterynarii